رخداد

» ۱۳٩٢/٥/٢٠ :: در قسمتی از زبارت عاشورا میخوانیم :
» ۱۳٩٢/٥/٦ :: این 007 را غریبانه گریه کن
» ۱۳٩٢/۳/٢۳ :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» ۱۳٩٢/٢/٢٠ :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: کمی با من عاشقانه بگو
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: زندگی ،کابوس ِ مثبت 18
» ۱۳٩۱/٧/۱٧ :: اندر خم تو
» ۱۳٩۱/٧/٧ :: از خیر سیگار بگذر و برگرد
» ۱۳٩۱/٦/٧ :: ۱۳٩۱/٦/٧
» ۱۳٩۱/٦/۱ :: هیچ چاره نیست
» ۱۳٩۱/٥/٢٥ :: بیا باهم گریه کنیم ،الان فصل گریه است
» ۱۳٩۱/٥/٢٠ :: یه دقیقه اون پنجره رو باز کن
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: یه روز میاد که شِعر بِشی
» ۱۳٩۱/٥/٩ :: ۱۳٩۱/٥/٩
» ۱۳٩۱/٥/٢ :: این چنین به ما بیندیش
» ۱۳٩۱/٤/٢۳ :: اخرتی بود برای خودش
» ۱۳٩۱/٤/۸ :: چه حالی ام من
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: اینروزا
» ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» ۱۳٩۱/۳/٩ :: طناب رو محکم کن،از فردا دیگه تو این شهر تنهایی
» ۱۳٩۱/۳/٦ :: تغییر زاویه دید
» ۱۳٩۱/۳/۳ :: همینه که هست
» ۱۳٩۱/٢/۳۱ :: این تراژدی عنوان ندارد
» ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: دوستش دارم
» ۱۳٩۱/٢/٢٦ :: عشق در ساعت 5 صبح
» ۱۳٩۱/٢/٢۳ :: خلاصه یه چیزیه واسه خودش
» ۱۳٩۱/٢/٢٠ :: غصه نخور پیرمرد تو هم یه روز میری رو دیوار!
» ۱۳٩۱/٢/۱٥ :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» ۱۳٩۱/٢/۱٠ :: بگو شب بخوابه
» ۱۳٩۱/٢/۸ :: اتفاق افتادنی ست
» ۱۳٩۱/٢/٧ :: ۱۳٩۱/٢/٧
» ۱۳۸۸/۱٠/٢ :: حالیا
» ۱۳۸۸/٩/۳ :: معجزه ی هزاره ی سوم (قسمت دوم)
» ۱۳۸۸/۸/٢۸ :: معجزه ی هزاره ی سوم (قسمت اول)
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: حال خوب
» ۱۳۸۸/٧/۱٠ :: چقدرها....
» ۱۳۸۸/٦/٤ :: ملت هیچ
» ۱۳۸۸/٥/٢۸ :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
» ۱۳۸۸/٥/٦ :: یک اه خداحافظ یک فاجعه ی ساده
» ۱۳۸۸/٥/٦ :: خاک بر سران
» ۱۳۸۸/٤/۱٩ :: گراند برتانیا سرزمینی که....
» ۱۳۸۸/٤/٦ :: انها به ما اهمیت نمیدهند
» ۱۳۸۸/٤/٢ :: ۱۳۸۸/٤/٢
» ۱۳۸۸/۳/٢۸ :: پارادوکس تلخ ذهن من
» ۱۳۸۸/۳/٢٥ :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» ۱۳۸۸/۳/٢٠ :: از انقلاب نور تا انقلاب صدا .... حرکت
» ۱۳۸۸/۳/٧ :: ۱۳۸۸/۳/٧
» ۱۳۸۸/٢/٢٥ :: بی بی گل
» ۱۳۸۸/٢/۱٤ :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
» ۱۳۸۸/٢/٥ :: هذیان های شبانه
» ۱۳۸۸/۱/٢۸ :: خودکارم پُر از زن است!
» ۱۳۸۸/۱/٢٤ :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» ۱۳۸۸/۱/۱٥ :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» ۱۳۸۸/۱/٩ :: ۱۳۸۸/۱/٩
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۱ :: خط و خون
» ۱۳۸٧/۱٢/٢ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٠ :: بیاد رهییامون برای رهاییمون
» ۱۳۸٧/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٧/۱۱/۸ :: دردل
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» ۱۳۸٧/۱٠/۳ :: خواهر سلام!
» ۱۳۸٧/٩/٢۱ :: به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
» ۱۳۸٧/٩/۱٦ :: ۱۳۸٧/٩/۱٦
» ۱۳۸٧/٩/۱۱ :: رادیکال
» ۱۳۸٧/٩/٥ :: ۱۳۸٧/٩/٥
» ۱۳۸٧/۸/٢٧ :: بخشی از یک مکالمه ی تلفنی کوتاه
» ۱۳۸٧/۸/٢۳ :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
» ۱۳۸٧/۸/۸ :: ۱۳۸٧/۸/۸
» ۱۳۸٧/۸/۳ :: تقدیم به تمام حقیقت جویان گمنام
» ۱۳۸٧/٧/۱۱ :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» ۱۳۸٧/٦/٢۸ :: شرح حال یک الاغ هنگام مرگ
» ۱۳۸٧/٦/٢٠ :: شهر زنده
» ۱۳۸٧/٦/۸ :: ۱۳۸٧/٦/۸
» ۱۳۸٧/٥/۳٠ :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» ۱۳۸٧/٥/۱٦ :: شعر دوست شاعر زده
» ۱۳۸٧/٥/٦ :: ۱۳۸٧/٥/٦
» ۱۳۸٧/٤/٢٩ :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» ۱۳۸٧/٤/٢٠ :: روایت بک گزارش
» ۱۳۸٧/٤/٢٠ :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» ۱۳۸٧/٤/۱٢ :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» ۱۳۸٧/٤/٦ :: ۱۳۸٧/٤/٦
» ۱۳۸٧/۳/۱٩ :: خیلی وقتها
» ۱۳۸٧/۳/۸ :: ۱۳۸٧/۳/۸
» ۱۳۸٧/۳/۳ :: ۱۳۸٧/۳/۳
» ۱۳۸٧/٢/٢۸ :: قصه ی پر غصه ی مجید
» ۱۳۸٧/٢/٢٢ :: بی عنوان
» ۱۳۸٧/٢/۱٧ :: ۱۳۸٧/٢/۱٧
» ۱۳۸٧/٢/٦ :: just imagine it
» ۱۳۸٧/۱/٢٠ :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» ۱۳۸٧/۱/۸ :: ۱۳۸٧/۱/۸
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٤
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٥ :: به نخستین ساعات صبح نفس دریا را پرواز خواهم گرفت
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٦/۱٢/٢ :: قرارمان ساعت 12 کافه ماسکویت
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٤ :: نالیدن زاریدن و گریستن اعمالی زبونانه اند دل قوی دار....
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٦/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
» ۱۳۸٦/۱٠/۱۱ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
» ۱۳۸٦/۱٠/۳ :: ۱۳۸٦/۱٠/۳
» ۱۳۸٦/٩/٢۸ :: ۱۳۸٦/٩/٢۸
» ۱۳۸٦/٩/٢٤ :: ۱۳۸٦/٩/٢٤
» ۱۳۸٦/٩/۱٦ :: ۱۳۸٦/٩/۱٦
» ۱۳۸٦/٩/٩ :: ۱۳۸٦/٩/٩
» ۱۳۸٦/٩/٢ :: ۱۳۸٦/٩/٢
» ۱۳۸٦/۸/٢٧ :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» ۱۳۸٦/۸/٢٠ :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» ۱۳۸٦/۸/۱۸ :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» ۱۳۸٦/۸/۱۱ :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» ۱۳۸٦/۸/٩ :: ۱۳۸٦/۸/٩
» ۱۳۸٦/٧/٢٩ :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» ۱۳۸٦/٧/٢٦ :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» ۱۳۸٦/٧/۱۸ :: ۱۳۸٦/٧/۱۸
» ۱۳۸٦/٧/۱٠ :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» ۱۳۸٦/٦/٢٤ :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» ۱۳۸٦/٦/۱٤ :: ۱۳۸٦/٦/۱٤
» ۱۳۸٦/٦/۸ :: ۱۳۸٦/٦/۸
» ۱۳۸٦/٥/٢٠ :: ۱۳۸٦/٥/٢٠
» ۱۳۸٦/٥/۱٤ :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
» ۱۳۸٦/٥/٦ :: ۱۳۸٦/٥/٦
» ۱۳۸٦/٥/۳ :: ۱۳۸٦/٥/۳
» ۱۳۸٦/٤/٢٤ :: ۱۳۸٦/٤/٢٤
» ۱۳۸٦/٤/٢٠ :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» ۱۳۸٦/٤/۱٤ :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» ۱۳۸٦/٤/۱۳ :: ۱۳۸٦/٤/۱۳
» ۱۳۸٦/٤/٧ :: ۱۳۸٦/٤/٧
» ۱۳۸٦/٤/٥ :: ۱۳۸٦/٤/٥
» ۱۳۸٦/۳/٢٥ :: ۱۳۸٦/۳/٢٥
» ۱۳۸٦/۳/٢٢ :: ۱۳۸٦/۳/٢٢
» ۱۳۸٦/۳/۱٩ :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
» ۱۳۸٦/۳/۱٤ :: ۱۳۸٦/۳/۱٤
» ۱۳۸٦/۳/۸ :: ۱۳۸٦/۳/۸
» ۱۳۸٦/۳/۱ :: ۱۳۸٦/۳/۱
» ۱۳۸٦/۳/۱ :: ۱۳۸٦/۳/۱
» ۱۳۸٦/٢/٢۸ :: ۱۳۸٦/٢/٢۸
» ۱۳۸٦/٢/٢٤ :: اعتماد"امروز"صفحه ی شش ندارد !!
» ۱۳۸٦/٢/٢٠ :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
» ۱۳۸٦/٢/۱٠ :: بی عنوان
» ۱۳۸٦/٢/٧ :: ایران امروز من
» ۱۳۸٦/٢/۳ :: ۱۳۸٦/٢/۳
» ۱۳۸٦/۱/۳٠ :: روباه بسیار چیزها میداند اما خارپشت یک چیز بزرگ میداند
» ۱۳۸٦/۱/٢٤ :: GIORNALIERO
» ۱۳۸٦/۱/۱٧ :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
» ۱۳۸٦/۱/۱٠ :: ۱۳۸٦/۱/۱٠
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۸ :: یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٢ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٢
» ۱۳۸٥/۱٢/٤ :: ۱۳۸٥/۱٢/٤
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٩ :: هوای دلت را داشته باش
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٥ :: کمی از خودم
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٤
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٩ :: بی عنوان
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ :: ميدويم پس هستیم
» ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
» ۱۳۸٥/۱٠/۱۳ :: هرادمی سنگیست بر سر گور پدر خود.
» ۱۳۸٥/۱٠/۸ :: ۱۳۸٥/۱٠/۸
» ۱۳۸٥/۱٠/۳ :: هیچ چیز به اون اسونی که به نظر می‌رسه نیست.
» ۱۳۸٥/٩/۳٠ :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» ۱۳۸٥/٩/٢٥ :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» ۱۳۸٥/٩/٢٢ :: يه ذره روزمره
» ۱۳۸٥/٩/۱٩ :: نزديکتراز واقعيت
» ۱۳۸٥/٩/۱٦ :: روحشان شاد
» ۱۳۸٥/٩/۱٠ :: ۱۳۸٥/٩/۱٠
» ۱۳۸٥/٩/۸ :: دست بودنت را به جايی بند کن!!!
» ۱۳۸٥/٩/۱ :: ۱۳۸٥/٩/۱
» ۱۳۸٥/۸/٢٩ :: ۱۳۸٥/۸/٢٩
» ۱۳۸٥/۸/٢٤ :: مناظره نيوتن‌ و انيشتين‌
» ۱۳۸٥/۸/٢٠ :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» ۱۳۸٥/۸/۱٥ :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» ۱۳۸٥/۸/۱٠ :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
» ۱۳۸٥/۸/٩ :: کاريکلماتور«بحر را در کوزه گنجاندن»
» ۱۳۸٥/۸/۳ :: ۱۳۸٥/۸/۳
» ۱۳۸٥/۸/۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱
» ۱۳۸٥/٧/٢۸ :: سلام
» ۱۳۸٥/٧/۱٤ :: ۱۳۸٥/٧/۱٤
» ۱۳۸٥/٧/۱٠ :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
» ۱۳۸٥/٦/۳۱ :: ۱۳۸٥/٦/۳۱
» ۱۳۸٥/٦/٢۳ :: انرژ ی درماني : از شفا تا تجارت
» ۱۳۸٥/٦/٦ :: ۱۳۸٥/٦/٦
» ۱۳۸٥/٥/۳۱ :: ۱۳۸٥/٥/۳۱
» ۱۳۸٥/٥/٢۸ :: القای شیطانی
» ۱۳۸٥/٥/٢٢ :: ۱۳۸٥/٥/٢٢
» ۱۳۸٥/٥/۱٦ :: میترسم
» ۱۳۸٥/٥/۱۳ :: خاطره ی دل سوز ناک یک روز از دوران تحصيلم.
» ۱۳۸٥/٥/۱٠ :: ملی!!
» ۱۳۸٥/٥/۱٠ :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» ۱۳۸٥/٥/٧ :: ۱۳۸٥/٥/٧
» ۱۳۸٥/٥/٥ :: ۱۳۸٥/٥/٥
» ۱۳۸٥/٥/٤ :: ۱۳۸٥/٥/٤
» ۱۳۸٥/٥/٢ :: ۱۳۸٥/٥/٢
» ۱۳۸٥/٥/۱ :: ۱۳۸٥/٥/۱
» ۱۳۸٥/٤/۳٠ :: ۱۳۸٥/٤/۳٠
» ۱۳۸٥/٤/۳٠ :: افکار مسموم
» ۱۳۸٥/٤/٢۸ :: کبوتر بالهات و بنداز و بپر
» ۱۳۸٥/٤/٢٧ :: ۱۳۸٥/٤/٢٧
» ۱۳۸٥/٤/٢٦ :: ۱۳۸٥/٤/٢٦
» ۱۳۸٥/٤/٢٦ :: ۱۳۸٥/٤/٢٦
» ۱۳۸٥/٤/٢٥ :: !!
» ۱۳۸٥/٤/٢٥ :: روزت مبارک
» ۱۳۸٥/٤/٢٤ :: ۱۳۸٥/٤/٢٤