رخداد

 

                                                    چنگ و عود

دانی که چنگ و عود چه تقریر می کند                  پنهان خوری باده که تعزیر می کند

                                                      می خور

  ناموس عشق و رونق عشاق می برند                عیب جوان و سرزنش  پیر می کنند

                                                     می خور

  تشویش بخت  پیر مغان می دهند باز                   این سالکان نگر که چه با دین می کنند

  ما در برون در شده مغلوب صد فریب                   با خود درون  پرده چه تدبیر می کنند 

                                  می خور که شیخ و حافظ و مفتی ومحتسب 

                                   چون نیک بنگری همه تزویر می کنند

 جز قلب تیره نشد حاصل و هنوز                          باطل در این خیال که اکسیر می کنند

 فی الجمله اعتماد مکن بر سماغ هیچ                 کاین کارخانه ایست که تغییر می کند 

                                 می خور که شیخ و حافظ و مفتی ومحتسب 

                                  چون نیک بنگری همه تزویر مکنند

                                                        

                                                             

   + ; ٦:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۸/۱٥
comment نظرات ()