رخداد

 

سیاست جنگ بدون خونریزی و جنگ سیاست همراه خونریزی است.گفته میشه ما در دوران گفتگو قرار داریم قرار داشتن در دوران گفتگو به معنای پایان جنگ نیست بلکه نشان دهنده ی ورود به دوران جنگ بدون خونریزیست. مائو جنگ بدون خونربزی را به جنگ « نرم » تعبیر کرده پس وقتی میشه با بکارگیری دیپلماسی جنگ نرم کرد و حتی جنگ نرم را به جنگ  «سفت» تبدیل کرد البته باید بگم که با جنگ «سخت»متفاوت است جنگ سخت از جنگ نرم سفتراست و در واقع خیلی نرم نرم نیست.پس چرا باید شرایط به سمت شروع یه جنگ سخت پیش بره که به نظر من شرایط  فقط به این سمت پیش میره ولی احتمال وقوع اون کمه...

به هر حال شرایط حاکی از اونه که جریانهای سیاسی(کلهم) دچار somnombolism یا همون خوابگردی شده اند در خواب حرف میزنند٬راه می افتند٬جماعتی را هم در پی خویش راه می اندازند و چیزی را به عنوان نقطه ی هدف نشانه میروند و به بیدار باش هیچکس هم توجه نمیکنند.

   + ; ٩:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/٢٥
comment نظرات ()