گاهی حتی نمیشود نوشت نمیشود گفت فقظ باید گریست مثل ابر در بهار در این دشتزار./ پی نوشت: من به خوابهای کوچک تو اعتماد داشتم
/ 0 نظر / 14 بازدید
 تو را میخواست قایقران که هرشب تور میانداخت _  ماهی قرمز وگرنه دریا داشت بی نهایت ماهی فرمز ./        
/ 0 نظر / 17 بازدید
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
4 پست
تیر 86
6 پست
خرداد 86
7 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
8 پست
آبان 85
8 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
12 پست
تیر 85
9 پست