در توان زنی دیوانه چون من نیست که جامه ی ارامش را با دلفریبی تمام بپوشد و تکمه های مروارید را ببندد بر جامه ی متانت سرد خود در توان زنی ابله چون من نیست جز اینکه دوست بدارم شاعر بدعت گر و وحشی را با خود پسندی کودکانه خیانت سرشار و دروغ

/ 1 نظر / 13 بازدید

دیوانه تو نیستی دیوانه کسیست که دیوانه نشد این اسس را دید و او در خانه شد دیوانه اونکسی هست که نفس اونو داره مثل یه اسب می تارونه نه تو . دیوانه اونکسی که نشناخت نه تو . البته از یه نگاه دیگه ما دیوانه ایم / گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای تا خر تو هم دیوانه شدی تا لایق شدی مگه نه ؟