اعتماد"امروز"صفحه ی شش ندارد !!

نگاهی به تیترهای درشت روزنامه ها گاهی جدا خنده به لبان ادم میاورد,"ایران و امریکا سرمیز مذاکره","بیگانگان رفتنی همسایگان ماندنی","پیام سفر من وحدت دوستی برابری "

از میان این همه میتوان دستی به اعتماد برد که نوید امدن شرق را داده بود ,تیتری کوچک سهم قایله ی پلینکنیک , حمایت مراجع تقلید از دانشجویان دستگیر شده,( ادامه در صفحه ی شش).
 1, 2, 3, 4, 7, 8...20
در کمال ناباوری باید بگویم اعتماد"امروز"صفحه ی شش ندارد و نباید که داشته باشد(شاید یک تکذیب چنین نتیجه ایی داشته !!)
دیگرخفه کردن هر صدای ازادی خواهی که باید شنیده شود ,هر نوشته ایی که باید خوانده شود ,هر کس که باید دیده شود انقدر عادی مینماید که هیچ عکس العمل هماهنگی  و غیر هماهنگی را باعث نمیشود.
 
اینجا انفعالی تلخ ,سخت حکم میراند.سایه ایی از سکوت و بی تفاوتی برسرما.

پی نوشت ۱ ـ خوانده شود:
بیداد  

/ 2 نظر / 7 بازدید
عبد لله

اقايون فـکر ميکنن ميتونن با اين کار فرياد های حق طلبانه ی مردم رو در نطفه خفه کنن

کوثر

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست