دیگران فکر میکنند دوران  بچگی خوش است  بچه خوشبخت است نه, یادم است وقتی بچه بودم هم حساس بودم شاید ظاهرا میخندیدم یا بازی میکردم اما در باطن کمترین زخم زبان یا کوچکترین پیش امد ناگوار ساعت های دراز فکر مرا به خود مشغول میکرد و خودم خودم را میخوردم .

اصلا مرده شور این طبیعت مرا ببرد حق به جانب انهایی است که میگویند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است بعضی ها خوش به دنیا میایند و بعضی ها ناخوش .
گاهی واقعا یقین میکنم خدا با ستمگریی خودش دو دسته مخلوق افریده خوشبخت و بدبخت.
از اولیها پشتیبانی میکند و بر ازار و شکنجه ی دسته ی دوم به دست خودشان میافزاید


                                                                                                           

                                                                                                             کتاب"زنده به گور"صادق هدایت

/ 0 نظر / 9 بازدید