ــــ برای سلامتی سه تن رفیق و ناموس و وطن

لعنت بر این دگماتیسمی که ملحد مومن را با خود روبید و برد
لعنت بر این افکار مازوخیزمیی که شب های مرا گرفته
لعنت بر این وضع سردرگم و اشفته ی پارینه سنگی روزمزره

/ 0 نظر / 6 بازدید