در تفکر اساطیری قدیم امده است که موجود کامل موجود نرـماده است تا انجا که شیوا را خدای نیمه مردونیمه زن مینامیدند.یعنی موجود کامل واحد دو بنی است مرد و زن با هم .شاید همین تفکر منشا ازدواج نکردن مردان کامل در اعصار کهن بوده است.


ارکی تایپ یا صورت مثالی از محتویات ذهن ناخوداگاه است یونگ تظاهرات انرا روحواره یا شبه روح نامیده است یکی از مهمترین و پیچیده ترین نوع ارکی تایپ ها انیما (anima) یا همان روان مونث درون مرد میباشد.همچنین انیموس(animos) نیز طبیعت مردانه ی مستتر در درون مرد است یونگ در devolepment of personality مینویسد هر مرد در درون خود تصویر ازلی از زنی را حمل میکند البته نه تصویر این یا ان زن بخصوص را بلکه یک تصویر بخصوص زنانه را.این تصویر اساسا ناخوداگاه است و عاملی ست موروثی که در دستگاه حیاتی مرد مستتر است.

طبیعت ارکی تایپ نمی تواند خوداگاه باشد

 

(از کتاب نقدی بر شعر سهراب.)

/ 2 نظر / 6 بازدید
نيما

سلام اين نوشته رو قبل خونده بودم و دربارش يک شغر خاطره انگيز خوندم جريان مال ۵ سال پيش هست ويک دنيا خاطره قشنگ ممنونم