به بازار کتاب که میروی نمی شود جلوی این غریزه   لعنتی را گرفت هی ادمی را اینور و انور میکشاند از این مغازه به ان مغازه اما از اینکه توانستی حداقل  در این مورد  غریزه ات را رها کنی که هرجا دلش میخواهد تو را بکشاند و از اینکه  تاحدودی هم موفق شدی  اغنا اش کنی اخر سر یک لبخند ملیح فرهنگی حاکی از رضایت بر لبانت مینشیند و یک کیف پول خالی که وقتی میخواهی سوار تاکسی شوی حالت را میگیرد و باز بنای ناسزا گفتن به خویشتن را میگذاری :که اخر دختر خوب این قرتی بازیها چیست از خودت در میاوری مگر تو اصالتت را فراموش کردی هرچی باشد یک جواریی به خطه ی هسته ایی اصفهان  مربوط میشوی چرا این همه ولخرجی میکنی حداقل این پولهای خوشگل و مامانی رو وردار برو مثل رفقا خرج هایلایت و ماریکوری و فیت نس و ایس پک کن که ادم دلش نسوزد .
_اما من خوب میدانم در هر موردی خسیس بازی از خودت دراوری در این مورد هیچ گاه کم نمیگذاری چرا که معتقدی کتاب هرچقدر هم گران باشد باز هم ارزان است.
با تمام این افکار در این هوای داغدار به خانه میروی و وقتی در اتاقت ارام میگیری یک اخیش بلند میگویی:خدایا شکرت به خاطر این سقف هیچ جا خانه نمیشودو بعد میروی سراغ کتابهایت و پاتکی به صفحات پر رنگش میزنی بعدش هم سریع میبندی
_ من میدانم حال ان لحظه هایت که از ترس تمام شدن کتاب دلت نمی اید انرا بخوانی کتابهایت حکم چلو کباب سلطانی را برایت دارند  درست مانند ان پسر بچه ی کارگری که پس ازمدتها پدرش او را به چلوکبابی برده اما پسر از ترس تمام شدن کبابهایش هی در خوردن مس و مس میکند و اول گوجه ها را میخورد بعد نون کبابی را و بعد نوشابه اش را اخر سر هم با اینکه سیر است و احساس میکند هر لحظه امکان دارد هرچه را که خورده از دهانش بیرون بریزد و معده اش در استانه ی فروپاشی قرار دارد اما بزور کبابهایش را میچپاند در ان  معده  در شگفت امده اش  و بعد یک اروق بودار میزند و میگوید دارم میترکم 
_ اما  من چه کنم که تو را با انهمه ولع ستودنینت که به این سادگیها سیر نمیشود........

پی نوشت: پشت هر موقعیت بزرگ خواسته های بزرگ قربانی شده است              

                                                                                                  (هنرپیشه ی  نقش اول فیلم هندی)

/ 1 نظر / 6 بازدید

سلام هانیه حالت چطوره خوبی خیلی خوبه این غریزه ات همنطور برو دنبالش چا های بهتری هم تو ر و می بره مطمئن باش قربانت راستی یه پیام خصوصی داری بخونش و این دفعه جواب بده منتظرم