شهر زنده

       پاریس شهر نئوکلاسیکی که بی گمان ازلحظه ی ورود به ان به تسخیر زیباییهای ان در خواهی امد

                                                                                                                                                                

     شهری که در ان شوق زندگی به حداعلی خود میرسد

                          

ومسافری که مطمئن است  که در ان دلتنگ نخواهد شد

هر چند اگر از مشاهده ی تاریخ به تاراج رفته ی سرزمینش در موزه ی لوور بغض بیخ گلویش را بفشرد

 

 

                                                                                          احتمالا ادامه دارد! ....                    

 

/ 0 نظر / 17 بازدید