قرار ما این نبود  .ما که صادقانه جلو امدیم .دست برادری دراز کردیم.ته دلمان تردید بود ولی روی دلمان پا گذاشتیم با امید با غرور جلو امدیم.که با رائیمان مهر تایید بزنیم بر شما و سر تسلیم فرودبیاوریم. ما تنها بودیم.دنبال رفاقت میگشتیم.تبر حق ما نبود.از پشت تبر خوردیم و با زخم عمیق تبری که قفسه ی سینه ی امان را شکافته چکار میتوانید بکنید............

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
فرشته

درود بر موسوی و یاران سبز اندیشش از ژشت خنجر خوردیم و سبزی یارانمان را سرخ کردند